Ako ay Pilipino
Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas
At sa bansang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na pinakikilos ng sambayanang maka-Diyos,
Maka-kalikasan, maka-tao at maka-bansa.